Algemene voorwaarden

Identiteit van ondernemer

Wij zijn druk bezig met onze verhuizing! Meer informatie? Contact: info@droomloods.nl.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op het volledige aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. De consument kan deze voorwaarden te allen tijde raadplegen op de website www.droomloods.nl, of te opvragen via info@droomloods.nl.

Aanbod

Alle producten en diensten komen pas tot stand nadat er een aanbod is gedaan en de gestelde voorwaarden zijn voldaan. Wanneer communicatie over het aanbod digitaal verloopt, draagt de ondernemer de zorg voor passende beveiliging bij de overdracht van data en soortgelijke.

De ondernemer is verplicht de afgesproken voorwaarden te handhaven, evenals de consument, conform vooraf overeengekomen afspraak. Bij iedere overeenkomst wordt verwezen naar de geldende algemene voorwaarden welke zijn in te zien op www.droomloods.nl.

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt er niet afgeweken van de geldende algemene voorwaarden. Bij klachten kan de consument terecht bij info@droomloods.nl. o.v.v. factuurnummer en naam consument.

Bedenktijd en herroeping

Na besproken overeenkomst ontvangt de consument een voorstel. Dit voorstel blijft 14 dagen gelden en kan binnen die periode door de consument beoordeeld worden.

Na deze periode wordt de overeenkomst gesloten of verworpen. In het geval van verwerping zijn er geen kosten verbonden, tenzij anders overeengekomen.

Bij herroeping na akkoord dient de consument zelf de bewijslast te overleggen en aantoonbaar te maken aan de ondernemer. Droomloods. Indien aantoonbaar wordt de overeenkomst of overeenkomsten ontbonden en zijn de voortvloeiende kosten voor de ondernemer.

Wanneer niet aantoonbaar gemaakt kan worden dat de herroeping van kracht is. Zijn de gemaakte kosten voor de consument. De consument ontvangt dan een specificatie van de gemaakte kosten. De kosten vallen dan binnen de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij de ondernemer additieve kosten heeft moeten maken in het daaruit voortvloeiende proces.

Iedere acceptatie of afwijzing van een (mogelijke) overeenkomst gaat gepaard met een schriftelijke (digitale) bevestiging van de ondernemer.

Prijzen en betaling

Producten van diensten kunnen beïnvloed worden door schommelingen in de financiële markt. Doorlopende overeenkomsten worden niet aangepast, tenzij dit tussentijds wordt overeengekomen.

De bestaande overeenkomst wordt dan opnieuw ingericht en krijgt nieuwe geldende voorwaarden. In het geval van een aanpassing van belastingen, worden deze wel binnen bestaande overeenkomsten doorgevoerd.

Alle door ons genoemde prijzen van diensten zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Bij een overeenkomst tussen consument en ondernemer, zal er nooit meer dan 50% van het overeengekomen bedrag gelden als aanbetaling.

Naleving en uitvoering

Consument en ondernemer houden zich aan overeengekomen afspraken. Van de consument wordt een deugdelijke naleving verwacht en van de ondernemer een maximale inzet voor een maximale prestatie.

De maximale inzet en prestatie is altijd het streven en wordt met zorgvuldigheid in acht genomen. Garantie op onze diensten gelden alleen conform de vooraf overeengekomen afspraken en zijn niet anders te interpreteren.

Met inachtneming van alle voorgaande punten is het van belang dat er binnen 30 dagen na datum heden. De consument de overeengekomen bestelling/betaling voldoet. Bij uitblijven van betaling zal de consument in eerste instantie een herinnering krijgen met als doel een daaruit voortvloeiende succesvolle afhandeling.

Bij uitblijven van betaling beroepen wij op ons recht om de overeenkomst te handhaven. Wanneer er in een later stadium extra kosten uit voort vloeien, zijn deze voor rekening van de consument.

Vindt er ontbinding plaats in overeenkomst tussen consument en ondernemer, dan gelden de op dat moment overeengekomen voorwaarden Deze wijken enkel af van de algemene voorwaarden wanneer consument en ondernemer hierover een getekend akkoord sluiten.

Klachtenregeling

Bij een klacht zullen altijd de algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op www.droomloods.nl van kracht zijn.

De consument/opdrachtgever dient altijd binnen 14 dagen na het voltrekken van de transactie met de klacht te komen. De bewijslast hiervoor komt voor rekening van consument/klachtenregeling.

Mocht een langer termijn dan 14 dagen noodzakelijk zijn. Dan mag hiervoor een verzoek ingediend worden dat bij redelijk belang wordt gehonoreerd.

Er ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, indien een klacht niet binnen een redelijke termijn van 14 dagen dan wel binnen maximaal drie maanden na het indienen van de klacht, in onderling overleg opgelost kan worden.

Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

Voor algemene vragen over onze Privacyverklaring, verwijs ik u naar de Droomloods privacyverklaring.